MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Întrebări frecvente

Care sunt actele necesare pentru obținerea permisului de port armă?

Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale sau neletale supuse autorizării are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării armei, să se prezinte la organul de poliţie care a emis permisul de procurare pentru a solicita acordarea permisului de armă.

 

Pentru obţinerea permisului de armă este necesar să fie prezentate următoarele documente:

 

- duplicatul permisului de procurare a armei, care conţine datele despre arma achiziţionată de la armurierul licenţiat în domeniul comercializării armelor;

 

- dovada achitării tarifului pentru eliberarea permisului de armă, care constituie 260 lei pentru fiecare unitate de armă (achitarea se va efectua la BC ,,Moldindconbank” pe contul Inspectoratului General al Poliţiei, pentru arme: cod fiscal 1013601000495; cod bancar TREZMD2X; iban  MD09TRPAAA142310A14294AA), prevăzut la anexa nr.2 din Legea nr.130/2012;

 - după caz, permisul de procurare însoțit cu dovada calităţii de moştenitor al unei arme neletale care a fost deţinută în mod legal, actul de decorare din partea unei instituţii publice, a unei alte persoane juridice autorizate, precum şi din partea persoanelor fizice care deţin în mod legal arma ce urmează să fie donată, precum şi certificatul de examinare tehnică periodică a armei eliberat de către armurierul licenţiat în domeniul reparării armelor.

Cum se restabilește permisul port armă?

Legea Nr. 130 din 08.07.2012, privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, în special art. 40 (preschimbarea permiselor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor) descrie, detaliat, paşii pentru restabilirea permisului port armă.

Care este viteza de deplasare pe drumurile RM?

În conformitate cu prevederile Regulamentului Circulaţiei Rutiere, viteza maximă de deplasare a vehiculelor pe drumurile publice, este:
- în localităţi - 50 km/h;
- în zonele rezidenţiale şi teritoriile adiacente – 20 km/h;
- în afara localităţilor – 90 km/h;
În cazul, în care se efectuează transportarea persoanelor în caroseria camionului, viteza maximă trebuie să fie de 60 km/h.

Este necesar de a prezenta permisul de conducere la cererea angajatului poliției, urmare a stopării automobilului de către acesta?

În conformitate cu art. 10, punct 2, al Regulamentului Circulaţiei Rutiere, aprobat prin HG nr. 357 din 13.05.2009, persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea angajatului poliţiei ori a ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată să înmîneze pentru control:
a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;
b) certificatul de înmatriculare a vehiculului;
d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie.
e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul mijlocului de transport transmis în folosință avînd număr de înmatriculare neutru.

Pînă la ce oră se permite a asculta muzică și a cînta cu voce ridicată?

În conformitate cu art. 357 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova, tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22:00 pînă la ora 7:00, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice și alte acţiuni similare, este interzisă și se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Cum pot fi aflate informațiile privind proprietarul unui automobil după numărul de înmatriculare?

Astfel de date sunt cu caracter personal și în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, oferirea acestei informații este interzisă.

La ce linie telefonică apelăm pentru sesizarea tentativelor de conducere a automobilului în stare de ebrietate?

Din 11 octombrie 2019, Poliția Națională a lansat linia telefonică 067 112 902 destinată exclusiv sesizării Poliției cu privire la cazurile de conducere a automobilelor în stare de ebrietate alcoolică.
Dacă ești martor al unei tentative de conducere a automobilului sub influența alcoolului, anunță imediat Poliția la numărul 067 112 902 și nu fi complicele unei tragedii, ci salvează viața șoferului, a pietonului întâlnit în cale sau a unei familii care se deplasează cu mijlocul de transport regulamentar.

Unde pot fi găsite informații despre obținerea permisului de conducere?

Informaţii privind obţinerea permisului de conducere le puteţi obţine studiind HG nr. 1452 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier.

Ce cerințe trebuie să îndeplinească candidatul la o funcție polițienească?

Potrivit art. 13 al Legii Nr. 288 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru angajarea în funcţii publice cu statut special, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Care sunt actele necesare pentru obţinerea permisului de procurare a unei arme de foc?

 

 

Pentru obţinerea permisului de procurare a unei armei supuse autorizării (cu ţeava scurtă sau lungă ghintuită, cu ţeava lungă lisă sau cu bile de cauciuc) este necesar să fie prezentate următoarele documente:

1) cerere-tip;

2) actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

3) certificat medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (concluzie narcologică şi psihiatrică) pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii letale;

4) certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;

5) aviz despre starea psihologică din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc şi muniţii aferente, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog;

6) dovada achitării tarifului pentru eliberarea permisului de procurare a armei, care constituie 400 lei pentru fiecare unitate de armă (achitarea se va efectua la BC ,,Moldindconbank” pe contul Inspectoratului General al Poliţiei, pentru arme: cod fiscal 1013601000495; cod bancar TREZMD2X; iban  MD09TRPAAA142310A14294AA), prevăzut la anexa nr.2 din Legea nr.130/2012;

7) carnet de vînător, în original şi copie, eliberat de o organizaţie vînătorească legal constituită din Republica Moldova, pentru arme de vînătoare, după caz;

8) legitimaţie de antrenor de tir ori biatlon, sau legitimaţie de membru al unei federaţii, asociaţii sau al unui club sportiv de tir ori biatlon, în original şi copie, pentru arme de tir din categoria celor lungi (cu ţeava ghintuită sau lisă), după caz;

9) avizul cu privire la condiţiile de păstrare şi de asigurare a siguranţei armei şi muniţiei la domiciliu, întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care face parte;

10) copia autentificată a deciziei definitive, emisă de organul de drept competent, din care să rezulte că solicitantul nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a), b), e)-g) (pentru persoanele care au fost condamnate), după caz.

 

Notă: Pot fi autorizaţi pentru procurarea armelor letale şi neletale supuse autorizării numai cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 21 ani şi întrunesc şi alte condiţiile prevăzute la art.7 alin.(1) şi nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.7 alin.(2) al Legii nr.130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă.

 

Care sunt actele necesare pentru procurarea armelor neletale ?

 Cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele străine cu şedere legală în Republica Moldova, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale prevăzute la anexa nr.1 din Legea nr.130/2012 (Categoria C – arme care fac obiectul declarării), cu excepţia celor supuse autorizării, precum şi muniţii aferente numai de la un armurier licenţiat în domeniul comercializării armelor din Republica Moldova, prezentând certificatul medical (concluzia narcologică şi psihiatrică), din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii.

Persoanele care au procurat arme neletale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne sau la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul în vederea înregistrării acestora şi obţinerii certificatului de deţinător.

Pentru obținerea certificatului de deținător este necesar de prezentat următoarele actele:

1) actul de identitate în original şi în copie; 

2) dovada achitării tarifului pentru eliberarea certificatului de deţinător, care constituie 200 lei pentru fiecare unitate de armă (achitarea se va efectua la BC ,,Moldindconbank” pe contul Inspectoratului General al Poliţiei, pentru arme: cod fiscal 1013601000495; cod bancar TREZMD2X; iban  MD09TRPAAA142310A14294AA), prevăzut la anexa nr.2 din Legea nr.130/2012;

3) avizul cu privire la condiţiile de păstrare în siguranţă a armei şi muniţiei la domiciliu, întocmit de către reprezentantul organului de poliţie;

4) certificatul medical (concluzie narcologică şi psihiatrică), în copie;

5) dovada procurării armei neletale prin intermediul armurierului licenţiat în domeniul comercializării armelor;

6) după caz, dovada calităţii de moştenitor al unei arme neletale care a fost deţinută în mod legal;

7) după caz, actul de decorare din partea unei instituţii publice, a unei alte persoane juridice autorizate, precum şi din partea persoanelor fizice care deţin în mod legal arma ce urmează să fie donată.                          

 

 

 

Care sunt actele necesare pentru vizarea permisului de armă?

1) actul de identitate în original şi în copie; 

2) certificat medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (concluzie narcologică şi psihiatrică) pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii letale;

3) avizul Inspectoratului de poliţie de la locul de trai, prin care se confirmă faptul că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei, se caracterizează pozitiv la locul de trai;

4) avizul amenajărilor pentru păstrarea unui număr mai mare de 12 arme,  după caz;

5) permisul de armă în original și în copie; 

6) certificat de examinare tehnică periodică a armei eliberat de către armurierul licenţiat în domeniul reparării armelor;                                                                                      

7) certificat privind efectuarea tragerii experimentale în ultimii 10 ani pentru armele cu țeava ghintuită, după caz (să prezinte la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne fiecare armă cu trei cartuşe aferente pentru efectuarea tragerii experimentale);

8) documentul care atestă calitatea ce i-a conferit dreptul de a deţine sau, după caz, de a purta şi a folosi arma respectivă (copie carnet de vânător; copie permis/adeverinţă antrenor de tir; copie permis/adeverinţă sportiv de tir sau membru club sportiv); 

9) copia autentificată a deciziei definitive, emisă de organul de drept competent, din care să rezulte că solicitantul nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a), b), e)-g) al Legii nr,130/2012 (pentru persoanele care au fost condamnate), după caz.

Notă: Permisul de armă trebuie vizat o dată la 5 ani, iar titularii permisului de armă sunt obligaţi să se prezinte, înainte de expirarea termenului în locurile stabilite de către organele de poliţie competente după cum urmează:

- pentru toate tipurile de arme, la serviciul abilitat al Direcţiei generale securitate publică a Inspectroratului General al Poliţiei (mun. Chişinău, str. Aleea Gării 38);

- iar pentru armele cu ţeava lungă lisă sau cu bile de cauciuc, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul.

Unde pot expedia propunerile privind fludizarea traficului rutier?

Propunerile Dvs. urmează a fi expediate în atenția Autorităților Publice Locale, fie a Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor, aceste instituții având competențele necesare în domeniu.